PROXECTO

1. Crear comunidade.
Entre os centros de primaria, as escolas de surfing, os concellos…etc.

2. Proposta educativa triple.
Plataforma enliña: 6 módulos sempre dispoñibles.
Actividades nos C. de primaria: có profesorado e o alumnado.
Actividades na praia: Ciencia Cidadán e Bautismos de Surfing.

3. Mellorar as nosas relacións:
Có medio natural, có mar, con nós mesmos/as e coas demáis persoas.